Những status hay bạn nên đọc một lần trong đời

0

Những câu nói có thể thay đổi suy nghĩ và xa hơn có thể thay đổi cuộc sống của bạn nếu bạn hiểu được nó.
Nếu bạn sinh ra trong nghèo khó, đó không phải lỗi của bạn. Nhưng nếu chết đi trong nghèo khó, thì đó là lỗi của bạn.

Những status hay bạn nên đọc một lần trong đời 5
Những status hay bạn nên đọc một lần trong đời 5
Những status hay bạn nên đọc một lần trong đời 5
Những status hay bạn nên đọc một lần trong đời 5
Những status hay bạn nên đọc một lần trong đời 5
Những status hay bạn nên đọc một lần trong đời 5
Những status hay bạn nên đọc một lần trong đời 5
Những status hay bạn nên đọc một lần trong đời 5
Những status hay bạn nên đọc một lần trong đời 5

GMC Giang

Chia sẻ.

Gửi một câu trả lời